Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Rozumiemy jak ważna jest dla Ciebie Twoja prywatność. Dokument ten ma na celu przedstawienie informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o., właściciel marki AMB Technic, z siedzibą w Kole przy ulicy ul. Zakładowa 15,

nr tel: +48 (63) 26 16 267
e-mail:  sekretariat@amb.pl

AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o.– jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

Czym jest polityka prywatności?

Ta Polityka ma charakter informacyjny, mający na celu zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw, a jej treść znajduje odpowiednio zastosowanie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej pod adresem URL; amb.pl, i stron naszych marek, którą określamy dalej mianem “Witryny”.

Ochronę danych osobowych traktujemy ze szczególną powagą. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych dbamy o to, by zachowywać zgodność z RODO (Ogólnym Rozporządzeniem dotyczącym Ochrony Danych Osobowych), tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) oraz odpowiednio z innymi obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych udostępniamy za pomocą dodatkowych klauzul informacyjnych, o ile uznaliśmy, że jest to uzasadnione w danym procesie przetwarzania danych osobowych. W dalszej części Polityki znajdziesz informacje związane z korzystaniem z Witryny, na temat rodzaju danych, celu ich przetwarzania oraz funkcjonalności przy korzystaniu, z których są zbierane.

W przypadku wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a treścią przekazanej przez nas dodatkowej klauzuli informacyjnej w konkretnym przypadku, osoba, której dane dotyczą, powinna kierować się informacją otrzymaną w ramach klauzuli informacyjnej. Niezależnie od Polityki, zawsze podstawą naszych działań przy przetwarzaniu danych są odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższe zestawienie przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. u pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o..

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

 1. Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy – dotyczy to wszelkich czynności podejmowanych w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.
 2. Marketing produktów i usług – dotyczy to marketingu AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o.. W szczególności realizowanego poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody, również poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o..
 3. Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód. W każdym przypadku zbierana od Ciebie zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonych zgód.
 4. Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych. Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Tobą i są to:
  • zapewnianie bezpieczeństwa transakcji, w szczególności zapobieganie nadużyciom,
  • ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności,
  • wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach, zamówieniach), a także pozyskane z innych źródeł. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG.

W każdym ze wskazanych przypadków AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. skrupulatnie weryfikuje, czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Cię z AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. relacji, możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:

 1. dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
 2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 3. dane identyfikacyjne (np. numer NIP, REGON),
 4. dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),
 5. dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 6. dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG)

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. – będą mieć wyłącznie osoby współpracujące z AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. w ramach zawartych umów (np. pracownicy poszczególnych działów) i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. odbiorcom poza strukturą AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o.. Zawsze w takiej sytuacji AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o., jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS,
 2. podmioty, którym AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. hostingodawca dostarczający oprogramowanie, dostawca systemu do fakturowania i obsługa księgowa oraz dostawca oprogramowania czatu online, w odniesieniu do osób, które skorzystają z tej formy komunikacji z AMB Technic Dispensing Solutions Sp. z o.o.,
 3. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

Realizacja praw

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres sekretariat@amb.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszym dokumencie. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich.

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i prywatności danych wykorzystywanych w związku z użyciem Google Analytics można znaleźć na tej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/2838718

Marketing.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google Ads. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google Ads, czy nie.

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.

Logi serwera.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.